Privacyverklaring

Wtc De Vleugttrappers hecht veel waarde aan de privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze verklaring willen we heldere en duidelijke informatie geven over hoe wij als club omgaan met het bewaren en verwerken van persoonsgegevens.

We doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zeer zorgvuldig om met deze data.

Onze club houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

• persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

• vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens.

• verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is.

• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij deze nodig zijn voor uitvoering van de doelen waarvoor ze zijn verstrekt.

• op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent persoonsgegevens, je hierop attent willen maken en deze willen respecteren.

 

Als club zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.

Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemene zin, vragen heeft hieromtrent kan je contact opnemen via mail op privacy@vleugttrappers.be.

Je persoonsgegevens worden door Wtc De Vleugttrappers verwerkt ten behoeve van de volgende doelen en rechtsgronden :

• om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de club (uitvoering overeenkomst)
• het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)
• het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)
• het bekomen van een certificaat voor de Mutualiteit (gerechtvaardigd belang)

We kunnen de volgende gegevens vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

• Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
• Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
• Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer
• Rijksregisternummer

De gegevens worden verwerkt door:

• Bestuursleden van de vereniging
• Vrijwilligers van de vereniging
• De overkoepelende organisatie: Vlaamse Wielrijdersbond (VWB)
• Verwerkers aangeduid door de Vlaamse Wielrijdersbond
• Verzekeraar
• Pech bijstand
• Medische Commissie VWB
• Gespecialiseerde Reisorganisaties

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een gerechtelijk onderzoek.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hiervoor de toestemming geeft.
Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Wtc De Vleugttrappers bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met name tot de beëindiging van je lidmaatschap.

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

• Alle personen die namens Wtc De Vleugttrappers van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
• We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
• De medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.
Via het hoger vermeld mailadres kun je hier ons hiervoor contacteren.
Tevens kan je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij.
Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen, door middel van een email gericht aan privacy@vleugttrappers.be.

Wtc De Vleugttrappers kan de verklaring mits gepaste aankondiging steeds wijzigen.
Oude versies worden steeds bewaard in ons archief.
De laatste wijziging gebeurde op 24 Mei 2018.